Thứ bảy, 20/07/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Ngày 18/4/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua tờ trình về việc thỏa thuận nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 18/4/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua tờ trình về việc thỏa thuận nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu