Thứ bảy, 20/07/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Ngày nay, cộng đồng các dân tộc Thành phố Sóc Trăng (với 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa và Khmer) chung sống gắn bó đoàn kết, cần cù chịu khó, với những nét phong tục, lễ hội, tập quán văn hóa đặc sắc riêng

Ngày nay, cộng đồng các dân tộc Thành phố Sóc Trăng (với 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa và Khmer) chung sống gắn bó đoàn kết, cần cù chịu khó, với những nét phong tục, lễ hội, tập quán văn hóa đặc sắc riêng

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu